Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सोताङ, सोलुखुम्वु

सोताङ्गबजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

नयाँ नागरिकताको प्रमाण-पत्र

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको दिन

सुल्क

रु. १० को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी विनोद गौतम
गुनासो सुन्ने कर्मचारी विनोद गौतम

क. सिफारिस सहितको अनुसूचि-१, वंशज ना.प्र. र वैवाहिक अंगिकृतको अनुसूची-७

ख. बाबु-आमा वा वंशका तीन पुस्ता भित्रका नातेदारकाे नागरिकता र सनाखत ।

ग. जन्मदर्ता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र ।

घ. बाबुको मृत्यु भए मृत्यु दर्ता, दाजु भाइको नागरिकता प्रमाण-पत्र र सनाखत ।

ङ‍. बसाइ-सराई गरी आएको भए बसाई-सराई प्रमाण, जग्गा धनी पूर्जा र सम्बन्धित जिल्ला बुझ्ने ।

च. विवाहित भए पतिको नागरिकता, विवाह दर्ता प्रमाण र बाबुको नागरिकता, बाबु विदेशी भए विदेशीको ना.प्र. त्याग्ने कारवाही चलाएको प्रमाण र पतिको सनाखत तथा पतिको मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ता ।

छ. बुवा, आमाको ठेगाना नलागेको व्यक्तिले पाउने नागरिकता सम्बन्धमा प्रचलित संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन/नियमावली, २०६३ बमोजिम ।

ज. नि.से.नि., २०४९ को दफा २(घ) अनुसारको सरकारी कर्मचारी परिवारको हकमा कर्मचारी कार्यरत कार्यालयको सिफारिस ।

झ. अटो साइजको २ प्रति फोटो (गढा रंगको द्यबअपनचयगलम नभएको) र अन्य सार्थक प्रमाण ।

2

नागरिकताको प्रमाण-पत्र प्रतिलिपी

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको दिन

सुल्क

रु.१३ को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी विनोद गौतम
गुनासो सुन्ने कर्मचारी विनोद गौतम

क‍. सम्बन्धित गा.पा./न.पा.बाट फोटो प्रमाणित गरेको सिफारिस ।

ख. नागरिकताकाे प्रमाण–पत्र नहराई पुरानो भई बिग्रिएको भए प्राप्त गरेको सक्कलै पुरानाे नागरिकता प्रमाण–पत्र ।

ग. नागरिकता प्रमाण–पत्र प्राप्त गरेकै ना.प्र.प.नं. र मिति खुलेको निवेदन ।

घ. २ प्रति अटो साइजको फोटो (गाढा रंगको Background नभएको) ।

3

नाता प्रमाणित

लाग्ने समय

. निवेदन परेकै दिन कारवाही हुने
. प्रक्रिया पूरा भई आएको भोलि सम्ममा काम सम्पन्न हुने

सुल्क

रु.१० काे टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी विनोद गौतम
गुनासो सुन्ने कर्मचारी विनोद गौतम

. गा.पा/न.पा. को फोटो प्रमाणित सहितको सिफारिस र निवेदन ।
. नाता प्रमाणित गर्ने/गराउने व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्र ।

4

नावालक परिचय–पत्र

लाग्ने समय

प्रमामाण पुगेको दिन

सुल्क

रु.१० को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी विनोद गौतम
गुनासो सुन्ने कर्मचारी विनोद गौतम

अभिभावकको नागरिकता, फोटो प्रमाणित सिफारिस भएको अभिभावकको निवेदन, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, नावालकको फोटो ४ प्रति

5

राहदानी सिफारिस (द्रुत सेवा)

लाग्ने समय

पेश गरेकै समय

सुल्क

राहदानी विभाग‚ नारायणहिटी‚ काठमाण्डौमै राजश्व बुझाउनुपर्ने ।

जिम्मेवार कर्मचारी विनोद गौतम
गुनासो सुन्ने कर्मचारी विनोद गौतम

क. राहदानीको फारम थान–२ निवेदन साथ पेश गर्नु पर्ने ।
ख. ३.५×४.५ cm साईजको फोटो थान–४ 

6

व्यहोरा प्रमाणित

लाग्ने समय

पेश गरेको दिन

सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

व्यहोरा खुलेको निवेदन, पुष्टि हुने कागजात र गापाको सिफारिस, (आवश्यकता अनुसार प्रहरी सर्जमिन) ।

7

गुनासाे तथा उजुरी

लाग्ने समय

पेश गरेकै दिन

सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी विनोद गौतम
गुनासो सुन्ने कर्मचारी विनोद गौतम

मर्का परेको विषय खोली पक्ष–विपक्षको नाम, थर र ठेगाना समेत खुलाई निवेदन दिने ।